نقاشی نویسی و علم بیداری

طرح جلد کتاب اثری از هنرمند گرافیست حسین فیلی زاده بر اساس نقاشی از محمدپیرحیاتی (مونس) تحت عنوان«انار نماد اساطیری ایرانیان».

 

«ما راز ازل را ز ازل نیز گرفتیم                  آن‌گونه که از زلف ازل سرّ ابد نیز گرفتیم

دیدیم ابد بسته‌ی زلف ازلی بود                          با نور ازل بود که ما خیز گرفتیم»[1]

«نقد آرایشی، پیرایشی و گرایشی»[2] رویکردی به اثر یا متنی است  که قرار است از سه ساحت «زیست شده، دیده‌شده و خوانده‌شده‌»[3]ی اثر و البته آفریننده‌اش نیز به طور ضمنی پرده بردارد. کتاب حاضر یعنی «نقاشی نویسی و علم بیداری»[4] نیز در پی آن است که نشان دهد هنر نقاشی چرا و چگونه در ساحت‌های گوناگون توان تأثیرگذاری بر انسان به مثابه مخاطب و خود آفریننده اثر را نیز دارد. به همین علت و دلیل است که نویسنده‌ی کتاب که خود هنرمند است توانسته این فرایند تأثیرگذاری را با موضوعات گوناگون تطبیق داده و آن را آشکار نماید. از آنجایی‌که محمد پیرحیاتی (مونس) سالیان درازی‌ست با رویکرد تطبیقی سیر تکامل اندیشگی انسان را در دو ساحت بیان بصری و بیان زبانی با آثارش مطرح و نشان داده است،این‌بار با این رویکرد هنر نقاشی را از منظر خود دارای بیان زبانی نموده تا موضوعات تطبیقی مطرح شده در کتاب، بار دیگر ما را به تجارب زیسته‌شده، دیده‌شده و خوانده‌شده‌ی نویسنده‌اش نیز دعوت نماید.

بدیهی‌ست این ساز کوک شده توسط استاد مونس حکایت از آهنگی ازلی می‌نماید که در بستر جانمان دائم در حال نواخته شدن است:

«هرمتن تو از باطن تو بازتر است                     هر سرّ تو از متن تو سربازتر است»[5]

زهره پیرحیاتی

(روانشناس)[1] .آن روز که پری رفتٰ محمد پیرحیاتی(مونس)، نشر قصیده سرا، ص 23.

[2] .  .نقد آرایشی، پیرایشی و گرایشی از اصطلاحات محمد پیرحیاتی (مونس ) می‌باشد که در آثار چاپ شده‌ی ایشان بدان پرداخته‌اند.

[3] . سه ساحت «زیست شده، دیده‌شده و خوانده‌شده‌« از اصطلاحات محمد پیرحیاتی (مونس ) می‌باشد که در آثار چاپ شده‌ی ایشان بدان پرداخته‌اند.

[4] . «نقاشی نویسی و علم بیداری» از اصطلاحات محمد پیرحیاتی (مونس ) می‌باشد که در آثار چاپ شده‌ی ایشان بدان پرداخته‌اند.

[5] .تک بیتی از محمد پیرحیاتی(مونس) می باشد.