توجه: بخش انگلیسی این سایت در حال بروزرسانی می باشد

 

 

 

هنر عکاسی و شاعرانگی عکس

هنر عکاسی و شاعرانگی عکس

 

هنر عکاسی و شاعرانگی عکس

رویکرد تأویلی و تطبیقی به فضاسازی های نمادین و تصویری در هنرهای تجسمی – از جمله عکاسی- با متون کلامی و مفهومی به ویژه در گستره ای همچون شاخه های علوم انسانی و... روشی است که اشاره ای پنهان و آشکار به فعل «دیدن» در زندگی و زیستن در «جان بینی» دارد. این هر دو ساحت را عکاس هنرمند صاحب بینش با لنز خود به تصویر می کشد. ولی شاید برای نخستین بارکتاب حاضر با روشی بدیع می خواهد بگویدکه دیدن یا هنر عکاسی تا چه اندازه می تواند زندگی را مستعد معناسازی های تازه و ارزشمند نشان می دهد.

مجمد پیرحیاتی(مونس)

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)