توجه: بخش انگلیسی این سایت در حال بروزرسانی می باشد

 

 

 

حکمت پشت دل و هنر عکاسی

 

طرح جلد کتاب اثری از هنرمند گرافیست حسین فیلی زاده بر اساس نقاشی از محمد پیرحیاتی(مونس) تحت عنوان« حکمت پشت دل».

اصطلاحات «علم دیداری، علم بیداری و علم رفتاری» به سه ساحت سلوک عملی و نظری در اسطوره، عرفان( اسلامی) و هنر، تحت عنوان «حکمت پشت دل» می پردازد. در این نظام فکری علم دیداری به بینش، علم بیداری به دانش و علم رفتاری به منش انسان ارجاع داده می شود. بر این پایه «هنر عکاسی» قابلیت تطبیقی خود را در «حکمت پشت دل» بیش از همه به ساحت «علم دیداری» حواله می دهد که کتاب حاضر نه تنها پرده از رخ این تطبیق تازه برمی دارد، بلکه شما را با «حکمت پشت دل» نیز آشنا می نماید.

محمد پیرحیاتی(مونس)

تقدیم به مونس جان ، استاد محمد پیرحیاتی(مونس)